โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีใกล้บ้าน

 

1. หลักการและเหตุผล

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยขยายขอบข่ายของความรู้ การเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างไกล  ทัดเทียมความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ  ในโลกปัจจุบัน  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น   ซึ่งจะเป็นภาพความสำเร็จของโรงเรียนในฝันอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการเป็น e-School และเป็นกิจกรรมสำคัญในกระบวนการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน   ทางศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน จ.เชียงราย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพี่อพัฒนาครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในฝันให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์

1. ดำเนินงานการพัฒนาครูโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
    ในระดับจังหวัด
2. รวบรวมข้อมูล  ความรู้ใหม่ ๆ   เอกสาร สื่อ อุปกรณ์  และSoftware  เกี่ยวกับการจัด
    
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ในระดับจังหวัด
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
     วิทยาศาสตร์

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
    ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา