โรงเรียนองครักษ์ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน สามารถเข้าไปเข้าไปเยี่ยมชมได้ ที่

http://schoolweb.eduzone.com